Η ονομασία δηλώνει τον στόχο της πρότασης μας στην διεύθυνση DGXIII της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διάδοση των αποκτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της ανάπτυξης μιας υποδομής δικτύου στην Ελλάδα. Το Κοινοτικό έργο VALUE 5805 (1992-1994) που μας ανατέθηκε να συντονίσουμε στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκου VALUE II ασχολήθηκε συστηματικά με την δημιουργία μιας Ελληνικής κοινότητας «OSI nodes and OSI administrators» με αντικείμενο την ανάπτυξη υποδομής δικτύου και αντίστοιχης κοινότητας για την υποστήριξη και παραπέρα αξιοποίηση της υποδομής.

Βασικό επίτευγμα του έργου πέρα από τον στόχο της ανάθεσης ήταν ο μετασχηματισμός του COSINE μοντέλου στο μοντέλο INTERNET μέσα από την ανάπτυξη κόμβων RFC987 gateway συνδεδεμένων στο διεθνές COSINE-MHS δίκτυο. Η τεχνολογία αυτή συνδυάζει τα δύο μοντέλα και επιτρέπει την
διεξαγωγή πρακτικών συγκρίσεων των αντίστοιχων τεχνολογιών με αποτέλεσμα την εντόπιση των πλεονεκτημάτων του μοντέλου IETF και της τεχνολογίας TCP/IP. Αυτό ήταν μια σημαντική συμβολή στην χάραξη τεχνολογικής πολιτικής για την χώρα μας αλλά και ευρύτερα γιατί η επίσημη πολιτική της Κοινότητας ήταν η προώθηση του COSINE.

Άλλο σημαντικό επίτευγμα του έργου είναι η ενεργοποίηση περίπου είκοσι στελεχών δικτύωσης, μεταξύ των πρώτων του ελληνικού χώρου, που αποτέλεσαν την πρώτη εμβρυακή on-line κοινότητα με αντικείμενο την ανάπτυξη και χρήση των δικτύων. Η μέθοδος που ακολουθήσαμε ήταν η "εμφύστευση" ενός κόμβου RFC987 gateway στα ιδρύματα που υπήρχε η υποδομή για δυνατότητα OSI και
INTERNET επικοινωνία. Λόγω συμβατικής υποχρέωσης και τεχνικών δυσκολιών σε μερικά ιδρύματα στήσαμε μόνο την OSI δυνατότητα. Αυτή η επιλογή δημιούργησε κάποια αρνητική αντίδραση που την χρεώθηκε το έργο. Βέβαια στις τεχνικές
αναφορές προς την DGXIII αξιοποίησαμε αυτο το στοιχείο για να ασκήσουμε επιρροή την τεχνολογική πολιτικη.

Σημαντικά παραδοτέα του έργου ήταν η τροποποίηση της πλατφόρμας SUNOS/SUNLINK MHS (υλοποίηση του κόμβου RFC987 gateway) κατασκευάζοντας ειδικό λογισμικό ανοικτής τεχνολογίας PERL καθώς και η κατασκευή εργαλείων όπως το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο με τις επίσης ανοικτές τεχνολογίες LATEX, ELM, METAMAIL, TCL/TK, Χ11.